Centar za autizam u Osijeku biti će model ustroja rane intervencije i ostalih socijalnih usluga

Problem sustavne skrbi osoba s poremećajem iz spektra autizma na području cijele Slavonije postoji već 20 godina. Od početka inicijative za otvorenjem Centra za autizam u Osijeku u lipnju 2015. godine, Grad Osijek bio je aktivno uključen u sve radnje uspostave Centra. Svoja bi vrata Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Osijek trebao otvoriti u rujnu ove godine i pokrivat će svih pet slavonskih županija. O radovima na izgradnji Centra, financiranju, programima koje će on provoditi i suradnji s Gradom Osijekom govori ravnateljica Centra, Sanda Zlatarić.

Građevinski radovi na novoj zgradi Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju u Osijeku trebaju završiti prije ugovorenih rokova, a planirano otvorenje Centra je rujan 2018. Kako ste zadovoljni radovima, odvijaju li se oni po planu?

Razumijevanjem i prepoznavanjem nužnosti rješavanja ovoga problema od strane Osječko-baranjske županije na čelu sa županom Ivanom Anušićem, ubrzani su radovi i rok za početak rada Centra je skraćen za jednu godinu, a svi radovi teku prema predviđenoj dinamici.

Kada govorimo o intervencijama u ranom djetinjstvu za djecu s poremećajem iz autističnog spektra, mjeseci igraju jako veliku ulogu, a kamoli cijela godina i to je razlog zašto sam izuzetno zadovoljna, zahvalna i sretna.

Kako bi se objekt stavio u funkciju potrebno ga je opremiti, za što je potrebna suglasnost i financiranje pet sudionika ove investicije, među kojima je i Grad Osijek. Koliko će Grad uložiti sredstava u Centar za autizam i na što će se ona utrošiti?

10. listopada 2015. godine potpisan je Sporazum o suradnji u uspostavi Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Osijek, koji će raditi s osobama s poremećajem autističnog spektra, između Ministarstva zdravlja, Ministarstva socijalne politike i mladih i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Županije Osječko-baranjske i Grada Osijeka. Obveze Grada Osijeka prema sporazumu su definirane Člankom 5.:

„U ostvarivanju projekta uspostave Centra, Grad Osijek će:

– sudjelovati u financiranju rekonstrukcije, odnosno izgradnje prostora sukladno posebno zaključenom ugovoru sufinancijera,

– financirati plaće za zaposlenike koji obavljaju poslove predškolskog odgoja i obrazovanja, a koji obuhvaćaju do dva edukacijsko-rehabilitacijska stručnjaka i jednog  djelatnika medicinskog profila za rad s djecom koja imaju prebivalište na području Grada Osijeka u najviše dvije skupine.“

Grad ispunjava sve svoje obveze sukladno dodatno potpisanom sporazumu s OBŽ o sufinanciranju izgradnje zgrade Centra. Dinamika uplate je 1.000.000 kuna uplaćenih u 2017. godini i 1.000.000 kuna predviđenih za uplatu u 2018. godini. Što se tiče opremanja Centra, vidljivo je da se Grad Osijek prema sporazumu nije obvezao financirati opremu.

REBALANS

Naglašavam da je na zajedničkom sastanku svih potpisnika sporazuma, održanom u Osijeku 26. veljače 2018. godine, gradonačelnik Ivan Vrkić naglasio da Grad Osijek nije planirao financiranje opreme, ali ako je potrebno, Grad će sudjelovati i pomoći u opremanju Centra za što će biti potreban rebalans proračuna.

Jeste li zadovoljni tim iznosom?
Osnove financijske pismenosti, ekonomično  i odgovorno gospodarenje pretpostavlja  preuzimanje obveza koje ćete moći ispuniti. Vjerujem da Grad Osijek financira Centar u maksimalnom iznosu koji gradski proračun može iznijeti.

Koliko će Centar za autizam imati korisnika? Koje ćete programe provoditi?
Djelatnosti su definirane Sporazumom  koje će se provoditi u Centru:

– djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja,

– djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja,

– usluga smještaja,

– usluga poludnevnog boravka,

– usluga cjelodnevnog boravka,

– usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluga,

– usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluga,

– usluga rane intervencije,

– usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija).

PET ŽUPANIJA

O broju korisnika ne bih u ovom trenutku spekulirala s obzirom da će regionalni Centar za autizam pokrivati pet slavonskih županija i kroz sve navedene djelatnosti sigurno opravdati svoje postojanje.

Koliko će osoba raditi sa korisnicima?
Predviđeno je za početak otvaranje oko trideset novih radnih mjesta.

Najavili ste i provođenje programa rane intervencije. Što to za korisnike i njihove obitelji konkretno znači?
U svojim prvim godinama života dijete usvaja određene vještine, a ako se to razdoblje propusti neke se stvari puno teže uče. Posebno je to izraženo kod djece s poteškoćama iz autističnog spektra.

ŠTO PRIJE

Stoga je ranu intervenciju potrebno započeti što ranije, pružiti i djeci i roditeljima pravovremenu pomoć i tako poticati optimalni razvoj i prevenirati moguće rizike.

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi rana intervencija se provodi do 5. godine života djeteta, a u iznimnim slučajevima do 7. godine. Djelatnici koji provode ranu intervenciju, a navedeni su u Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga predstavljaju multidisciplinarni tim: rehabilitator, logoped, psiholog, socijalni radnik, fizioterapeut i radni terapeut.

ZAKONSKA DEFINICIJA

U ovome trenutku rana intervencija nije sustavno i zakonski definirana do kraja pa se nadamo da ćemo otvaranjem Centra u Osijeku potaknuti nadležne institucije kako bi se rana intervencija pokrenula sukladno svim strateškim dokumentima vezanim za prava osoba s invaliditetom.

Na taj način Centar za autizam u Osijeku biti će model ustroja rane intervencije i ostalih socijalnih usluga i za ostale Centre za autizam u Zagrebu, Rijeci i Splitu..

Kako ste zadovoljni suradnjom s Gradom Osijekom?
Od početka same inicijative u lipnju 2015. godine, Grad Osijek je bio aktivno uključen u sve radnje uspostave Centra. Sa Upravnim odjelom za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo, te Upravnim odjelom za društvene djelatnosti imam izvrsnu suradnju. Od početka ovoga projekta moram naglasiti da sam nailazila isključivo na razumijevanje, podršku i zalaganje svih institucija i ljudi u njima koji su dali svoj maksimum kako bi se ovaj humani i plemeniti cilj ostvario.

MOZAIK

Jako je puno kotačića u ovoj priči i teško ih je sve nabrojati, ali bez i jednog od njih u mozaiku ne bi bili ovdje gdje jesmo, pred otvaranjem regionalnog Centra za autizam u Osijeku.

Osijek je jedan od 15 gradova koji je dobio najvišu ocjenu za transparentnost svoga proračuna. Koliko je, prema Vašem mišljenju, važna transparentnost proračuna?
Živimo u društvu punom predrasuda. Ne samo predrasude prema djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom već i prema političarima. Transparentnim proračunom razbijamo neke predrasude i stvaramo tolerantnije društvo u svakom pogledu. Za svaku pohvalu!

Preuzeto s: https://cistracun.net/2018/03/08/sanda-zlataric-centar-za-autizam-u-osijeku-biti-ce-model-ustroja-rane-intervencije-i-ostalih-socijalnih-usluga/